Kuřátka (9. třída)

Kuřátka - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Martina Vincourová, Ivana Minaříková

Aktuální téma výchovné práce:
Když na podzim prší

Charakteristka 9. třídy- Kuřátka


          Ve školním roce 2021/2022 je ve třídě Kuřátek zapsáno 25 dětí ve věku 3,5 - 5 roku. Z toho počtu je 11  chlapců a 14 děvčat. Všechny děti přišly z domácího prostředí.

           Třídní vzdělávací plán vychází ze školního a rámcového vzdělávacího programu. Tématické celky volíme podle zájmů dětí a aktuálního dění. Integrované bloky školního vzdělávacího plánu rozpracováváme do podtémat v TVP. Časová dotace bloku je různá, podtémata prodlužujeme dle aktuální situace, zájmu a nebo zařazujeme nová.

           Cíle třídního vzdělávacího programu směřují k dítěti, jeho rozvoji a učení. Při jejich výběru vycházíme z analýzy uplynulého období, z možností, zájmů a idividuálních potřeb dětí, aby získaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a učení. Cíle k blokům plánujeme dle témat, diferenciaci provádíme s ohledem na věk, podporujeme prosociální chování.

      K výukce využíváme i moderních pomůcek jako Magic Box a Multiboard. Průběžně zařazujeme logopedické chvilky a prstová cvičení. Využíváme materiálu rozpracovaného na jednotlivé měsíce. Uplatňujeme individuální  přístup ke každému dítěti. Dětem umožníme postupně se adaptovat na nové prostředí, situace a režim dne. Vedeme děti  k samostatnosti v sebeobsluze, ve stolování, rozvíjíme a prohlubujeme hygienické a kulturně společenské návyky. Vedeme přehled o rozvoji dětí, který průběžně doplňujeme. Poznatky slouží k tomu, abychom dětem zajistily optimální výchovu a vzdělávání.

Ve třídě se řídíme společně stanovenými pravidly (srdíčkové, hračkové, šnečkové, pusinkové, kapičkové, ouškové), a snažíme se o jejich důsledné dodržování. Pitný režim je zabezpečen během celého dne, děti si mohou s pomocí učitelky napouštět nápoje z volně přístupné várnice s výpustí do vlastních hrnků. Mohou si vybrat nápoj slazený nebo čistou vodu.

Naše práce není myslitelná bez úzké spoupráce s rodinou, protože rodina výchova je základem, na kterém stavíme při další výchově a vzdělávání.

Související články:

Na podzim vše ševelí
V září ještě slunce září

Naše fotogalerie 2021/2022

15.10.2021 Co děláme na podzim II.
27.09.2021 Co děláme na podzim I.
25.09.2021 Muzikoterapie
06.09.2021 Někdo má narozeniny ;)
06.09.2021 Hrajeme si