Kuřátka (9. třída)

Kuřátka - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Ivona Čajková, lic. Dana Pavézková

Aktuální téma výchovné práce:
Stěhovaví ptáci

Charakteristika 9.třídy Kuřátka

Ve školním roce 2019/2020 je ve třídě zapsáno 26 dětí ve věku 5 -7 let. Čtyči děti mají odklad školní docházky a přestoupily ze třídy žabiček, dvě nové děti mají  individuální vzdělávání, ostatní děti jsou z původní třídy.


Třídní vzdělávací program vychází ze školního a rámcového vzdělávacího programu. Tématické celky volíme podle zájmů dětí a aktuálního dění. Rozpracováváme je do integrovaných bloků a ty dále do konkrétních cílů, námětů a realizací. Časová dotace bloku je různá, podle zájmu dětí o dané téma a možností využití realizačních činností.

Cíle vzdělávacího programu směřují k dítěti, jeho rozvoji, učení. Při jejich výběru vycházíme z analýzy uplynulého období, z možností, zájmů a individuálních potřeb dětí, aby tak získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj k učení.

K výuce využíváme i moderních pomůcek jako MAGIC BOX a MULTI BOARD.

Preventivní logopedické chvilky zařazujeme průběžně. Využíváme materiálu rozpracovaného na jednotlivé měsíce.


Vedeme přehled o rozvoji dětí, který průběžně doplňujeme a dvakrát ročně vyhodnocujeme. Pro děti s odkladem školní docházky vypracováváme individuální plány.

Poznatky slouží k tomu, abychom dětem zajistily optimální vzdělání a připravily je pro vstup do 1.třídy ZŠ.

Provádíme hodnocení bloků, týdně hodnotíme výstupy děti, dvakrát ročně výchovně vzdělávací práci celé třídy.

Některé děti navštěvují pěvecký sbor Puntík. V podzimních měsících děti absolvují plavecký výcvik v krytém bazénu ve Vyškove.


Pitný režim je zabezpečen během celého dne, děti si mohou v napouštět napoje z volně přístupné várnice s výpustí do vlastních hrnků.

Pro děti, které mají problém s usínáním připravujeme náhradní činnosti (pracovní listy, dokončování výkresů, prohlížení knih, tabulka logiko a skládanį puzzle,...)


Související články:

Ahoj školko a kamarádi

Naše fotogalerie 2019/2020

13.09.2019 Návštěva u p. Bartla
12.09.2019 Hrajeme si