Rybičky (8. třída)

Rybičky - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Helena Šmerdová, Bc. Veronika Vlčková

Aktuální téma výchovné práce:
KOUZELNÁ SLOVÍČKA

Charakteristika třídy

 

V 8. třídě RYBIČEK je ve školním roce 2019/2020 zapsáno 26 dětí, 13 chlapců a 13 dívek.  Děti jsou ve věku 4 ¾ roku – 6 roků 10 měsíců. Je to třída předškolních dětí. 7 dětí je tu s odkladem školní docházky. 12 dětí je trošku mladších- ty dosáhnou 5 let do poloviny prosince. 4 děti přišly z domova, všechny ostatní děti již MŠ navštěvovaly. Některé děti mají menší vady výslovnosti.  Ve třídě je neustále živo a veselo, děti jsou k sobě navzájem přátelské a pokud dojde na hádku, učíme je se spolu domluvit.

Pracujeme podle TVP, který vychází ze ŠVP. Třídní vzdělávací program představuje určitý model přímé práce s dětmi, jehož smyslem je rozvíjet celou osobnost dítěte a umožnit mu vytvářet reálný obraz světa.  TVP je přizpůsoben věku dětí, je osobnostně orientovaný, umožňuje dětem vnímat svět přirozenou formou s přihlédnutím k jejich individualitě. Je rozpracován do jednotlivých bloků, které nejsou časově omezeny.

Práce s dětmi je velmi všestranná – skupinové, hromadné a individuální činnosti. Děti se snažíme co nejvíce rozvíjet jak po výtvarné, hudební, tělovýchovné a rozumové stránce, tak i morální a sociální. Dbáme na to, aby si děti osvojily správné návyky a dovednosti, které budou po příchodu do první třídy potřebovat – samostatnost, komunikativnost, práce v kolektivu atd. Dále se snažíme v dětech vzbudit chuť neustále objevovat a zkoumat nové a nepoznané, jako je například seznamování s anglickým jazykem.

Po obědě následuje odpočinková část, kdy je dětem předčítána pohádka. Pro ty, kteří neusnou, budou připraveny klidné činnosti, které neruší ostatní ve spánku – kreslení, skládání puzzle, pracovní listy-grafomotorika ….

Pitný režim je dodržován jak při každém jídle – svačinka, oběd, svačinka, tak v průběhu celého dne, kdy mají děti volný přístup ke konvici s ventilovou výpustí. Každé dítě má svůj vlastní hrneček (který je otočený dnem vzhůru), do kterého si může pití napustit. Jakmile dítě dopije, položí hrneček zpátky na podnos (již otočený dnem dolů), a tak máme přehled o tom, kdo pil a kdo ne. V době pobytu venku je pití zajištěno i na zahradě.


Související články:

Po prázdninách ve školce