Myšky (7. třída)

Myšky - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Oldřiška Terebieniecová, Ivana Minaříková, AP Gabriela Novotná

Aktuální téma výchovné práce:
Holka modrooká nesedávej u potoka

Charakteristika 7.třídy - Myšky

Školní rok 2018 - 2019

Pro školní rok 2018 - 2019 je ve třídě Myšek zapsáno 26 dětí ve věku 5 – 7 let. Z tohoto počtu je 8 chlapců, 18 děvčat , 6 dětí má odklad školní docházky, 1 dítě je integrované, 3 děti jsou narozené na podzim. /nepůjdou po prázdninách do ZŠ/

Třídní vzdělávací program navazuje na Školní vzdělávací program s názvem "Společně si hrát, objevovat, poznávat".

Bloky ŠVP rozpracováváme do podtémat v TVP. Podtémata prodloužíme nebo zařadíme nová.

Cíle Třídního vzdělávacího programu směřují k dítěti, jeho rozvoji a učení. Při jejich výběru vycházíme z analýzy uplynulého období, z možností, zájmů a individuálních potřeb dětí, aby získaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a učení. Cíle k blokům plánujeme dle témat, diferenciaci provádíme s ohledem na věk, podporujeme prosociální chování.

Uplatňujeme individuální přístup ke každému dítěti. Dětem umožníme postupně se adaptovat na nové prostředí a situace. Vedeme děti k samostatnosti v sebeobsluze a ve stolování, rozvíjíme a prohlubujeme hygienické a kulturně společenské návyky.

Vedeme přehled o rozvoji dětí, který průběžně doplňujeme. Pro děti s odkladem školní docházky jsou vypracovány individuální plány. Poznatky slouží k tomu, abychom dětem zajistily optimální výchovu a vzdělání a připravily je na vstup do 1.třídy základní školy.

Preventivní logopedické chvilky zařazujeme průběžně. Pitný režim je zajišťován v průběhu celého dne, děti si mohou vybrat nápoj slazený nebo čistou vodu. 

Předškoláci budou jezdit na plavání do Plavecké školy ve Vyškově, některé děti navštěvují pěvecký sbor Puntík.

Naše práce není myslitelná bez úzké spolupráce s rodinou, protože rodinná výchova je základem, na kterém stavíme při další výchově a vzdělávání.  

Tematické bloky :

1)     Svět kolem nás

2)     Krok za krokem přírodou

3)     Kultura, zvyky, tradice

4)     Chceme žít zdravě


Související články:

Jen se děti koukněte, co je krásy na ...
Vítání jara
Paní zima čaruje
Advent
Barevný podzim

Naše fotogalerie 2018/2019

19.06.2019 Zvířátka v MŠ
17.05.2019 Čarodějnický den v MŠ
28.04.2019 Besedování s policií, pobyt na školní zahradě
08.04.2019 Návštěva divadla Radost, práce s výukovým programem, pobyt venku
04.03.2019 Cvičení v ZŠ, představení souboru D.A.V.A., masopust
22.02.2019 Maškarní bál v Myškách
15.02.2019 Zimní hry v Mš
13.01.2019 "Pohádkový Betlém" v Záložně, Adventní čas, Vánoce v Mš
13.01.2019 Paní zima čaruje
17.12.2018 Výstava VV obor ZUŠ + Mikuláš, čert a anděl v Mš
07.11.2018 Plavání ve Vyškově
05.11.2018 Drumbeny
20.10.2018 Pouštíme draka
19.10.2018 Bramboriáda
16.10.2018 Myšky ve školce
10.10.2018 Plavání ve Vyškově
17.09.2018 Návštěva u ornitologa pana Bartla