Myšky (7. třída)

Myšky - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Iveta Kolaříková, Monika Čechmánková

Aktuální téma výchovné práce:
Zelenina


Charakteristika 7.třídy - Myšičky

Pro školní rok 2021 - 2022 je ve třídě Myšiček zapsáno 24 dětí ve věku 3 – 5 let. Z tohoto počtu je 12 chlapců, 12 děvčat. Polovina dětí již školku navštěvovala v minulém školním roce, a druhá polovina jde z domácího prostředí.

Třídní vzdělávací program navazuje na Školní vzdělávací program s názvem "Společně si hrát, objevovat, poznávat".

Cíle Třídního vzdělávacího programu směřují k dítěti, jeho rozvoji a učení. Při jejich výběru vycházíme z analýzy uplynulého období, z možností, zájmů a individuálních potřeb dětí, aby získaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a učení. Cíle k blokům plánujeme dle témat, diferenciaci provádíme s ohledem na věk, podporujeme prosociální chování.

Uplatňujeme individuální přístup ke každému dítěti. Vedeme děti k samostatnosti v sebeobsluze, ve stolování, rozvíjíme a prohlubujeme hygienické a kulturně společenské návyky.  

Pěstujeme pěkné kamarádské vztahy mezi dětmi , ale i s námi pedagogy a personálem školy. Ve třídě děti vedeme k dodržování stanovených třídních pravidel : 

Srdíčkové -  přátelské vztahy mezi dětmi, neubližujeme si, umíme se omluvit, pohladit kamaráda

Košťátkové - všechny hračky mají své místo a děti si po sobě samy uklízejí

Pusinkové - učíme se používat pěkná slova (na shledanou, dobrý den, děkuji a prosím) 

Ouškové - ve třídě nekřičíme, učíme se neskákat do řeči 

Šnečkové -  ve třídě a na chodbách neběháme

Děti si osvojují vědomosti a dovednosti prostřednictvím her. Práce probíhá buď ve skupinkách, kooperací, nebo individuálně. Pravidelně zařazujeme logopedické chvilky, zpěv s klavírem.

Pitný režim je zajišťován v průběhu celého dne, děti si mohou vybrat nápoj slazený nebo čistou vodu. 

 Důležitá je pro nás důvěra a vzájemná spolupráce s vámi rodiči.

Těšíme se na spolupráci – paní učitelky z „myšiček“.Související články:

Dary podzimu
Po prázdninách ve školce

Naše fotogalerie 2021/2022

14.10.2021 Práce s multibordem
13.10.2021 Hokus pokus
08.10.2021 Ovoce
23.09.2021 Indiánský příběh
03.09.2021 Co děláme celý den...
03.09.2021 Co děláme celý den 2...