Myšky (7. třída)

Myšky - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Oldřiška Terebieniecová, Ivana Minaříková

Aktuální téma výchovné práce:
Jede, jede vlak

Charakteristika 7.třídy - Myšky

Školní rok 2019 - 2020

 

Pro školní rok 2019 - 2020 je ve třídě Myšek zapsáno 25 dětí ve věku 2 – 3 let. Z tohoto počtu je 13 chlapců, 12 děvčat. Všechny děti přišly z domácího prostředí.

Třídní vzdělávací program navazuje na Školní vzdělávací program s názvem "Společně si hrát, objevovat, poznávat".

Bloky ŠVP rozpracováváme do podtémat v TVP. Podtémata prodloužíme nebo zařadíme nová.

Cíle Třídního vzdělávacího programu směřují k dítěti, jeho rozvoji a učení. Při jejich výběru vycházíme z analýzy uplynulého období, z možností, zájmů a individuálních potřeb dětí, aby získaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a učení. Cíle k blokům plánujeme dle témat, diferenciaci provádíme s ohledem na věk, podporujeme prosociální chování.

Uplatňujeme individuální přístup ke každému dítěti. Dětem umožníme postupně se adaptovat na nové prostředí a situace. Vedeme děti k samostatnosti v sebeobsluze, ve stolování, rozvíjíme a prohlubujeme hygienické a kulturně společenské návyky.  

Pěstujeme pěkné kamarádské vztahy mezi dětmi , ale i s námi pedagogy a personálem školy. Ve třídě děti vedeme k dodržování stanovených třídních pravidel

Srdíčkové -  přátelské vztahy mezi dětmi, neubližujeme si, umíme se omluvit, pohladit kamaráda

Hračkové - všechny hračky mají své místo a děti si po sobě samy uklízejí

Pusinkové - učíme se používat pěkná slova (na shledanou, dobrý den, děkuji a prosím) 

Kapičkové - šetříme vodou, pouštíme ji jen k opláchnutí rukou, ruce otřepeme do umyvadla a ne na zem, učíme se správně umývat ruce

Ouškové - ve třídě nekřičíme, učíme se neskákat do řeči 

Šnečkové -  ve třídě a na chodbách neběháme


Vedeme přehled o rozvoji dětí, který průběžně doplňujeme.  Poznatky slouží k tomu, abychom dětem zajistily optimální výchovu  a vzdělávání.

Preventivní logopedické chvilky zařazujeme průběžně.

Pitný režim je zajišťován v průběhu celého dne, děti si mohou vybrat nápoj slazený nebo čistou vodu. 

 

Naše práce není myslitelná bez úzké spolupráce s rodinou, protože rodinná výchova je základem, na kterém stavíme při další výchově a vzdělávání.

 

 


Související články:

Jen si děti všimněte, co je krásy na...
Země se probouzí
Paní Zima kraluje
Advent
Barevný podzim
Vítejte v mateřské školce

Naše fotogalerie 2019/2020

09.06.2020 Den dětí, pobyt na školní zahradě
11.03.2020 Maškarní bál v Myškách
11.03.2020 Návštěva městské knihovny
11.03.2020 Divadlo " Tři pohádky" v Záložně
23.02.2020 Pobyt venku
23.02.2020 Planetárium
14.01.2020 Vánoční nadílka v MŠ
17.12.2019 Vánoční setkání s tvořením
16.12.2019 Výstava výtvarného oboru ZUŠ
16.12.2019 Mikulášská nadílka
22.11.2019 Muzikoterapie
26.10.2019 Přišel podzim
07.10.2019 Hrajeme si, tvoříme a ochutnáváme
19.09.2019 První týdny v MŠ
19.09.2019 Návštěva ornitologa pana Bartla