Menu
MŠ Rousínov
MŠ Rousínov
Společně si hrát...
Vítáme vás na webových stránkách MŠ Rousínov! Naše desetitřídní mateřská škola je umístěna na kraji Rousínova a poskytuje předškolní vzdělávání dětem ze všech jeho místních částí.

Více o naší škole

Zápis ze schůzky s rodiči nově přijatých dětí

informace

Zápis ze schůzky s rodiči dětí přijatých pro školní rok 2023/2024

ve středu 21. června 2023 od 15:30 hodin ve sborovně školy

 

 

1. Přivítání rodičů, úvodní informace

 

Představení školy: 10 tříd, z toho 9 běžných, 1 speciální (pro děti s vadami řeči); ředitelka, zástupkyně, učitelky (2 ve třídě, překrývají se cca 2,5 hod. během dopoledne - vycházka, oběd..., asistenti pedagoga, dle potřeb školy školní asistenti z dotačního programu OP JAK); provozní zaměstnanci - paní ekonomka, vedoucí stravování, školnice, uklízečky, kuchařky, údržbář, pradleny.

 

Mateřská škola vlastní kuchyni a také prádelnu. Každá třída má vlastní sadu ložního prádla (označené značkami dětí) a ručníků, které pravidelně vyměňujeme a pereme. Ve "scházecích" třídách používáme jednorázové papírové ručníky.

 

Děti by měly mít osvojeny základní hygienické návyky, tedy být bez plen, samy chodit na toaletu (umět si říci o svou potřebu), aspoň částečně se obsloužit u jídla, částečně se obléci a obout. Měly by reagovat na své jméno, jednoduchý pokyn, být zvyklé u jídla sedět, pít z hrnečku, držet lžíci a chleba, zvládat chůzi na vycházce, již nemít dudlík.

 

Věci, které jsou potřebné k docházce: plastový hrneček, pyžamko, oblečení do třídy - tričko, tepláky nebo sukýnka, ponožky, papučky s plnou patou (ne nazouváky - z důvodu bezpečného pohybu), pláštěnka (ne deštník), gumáky dle uvážení rodičů. Ven chodíme i za mrholení, mírného deště, mrazu - viz vyhláška (č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých). Je potřeba vhodná obuv. Prosíme, dejte dětem do skříňky přiměřené množství náhradního oblečení, zejména u menších dětí (pro případ znečištění). Zvážte vhodné oblečení na pobyt venku - děti si hrají, mohou se umazat...

Prosíme, vše dětem podepište!

 

 

2. Školní řád MŠ Rousínov

 

Rodiče byli seznámeni s podstatnými body školního řádu, který upravuje:

(a) podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí, podrobnosti vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

(b) seznamuje s provozem a vnitřním režimem školy,

(c) informuje o podmínkách zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Dále seznamuje s (d) podmínkami zacházení s majetkem školy ze strany dětí a obsahuje závěrečná ustanovení.

 

ŠŘ upravuje podávání léků, vitamínů, mastí atd. (v souladu s § 9 odst. 4 písm. b) zákona č. 20/1966 Sb. o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů), a to tak, že mateřská škola nepřijímá děti s léky nebo nedoléčené, výjimkou jsou alergie (písemně potvrzené lékařem). Mateřská škola nepodává dětem jakékoli léky – učitelé nejsou zdravotničtí pracovníci, dle současné legislativy ani nemohou. Výjimka – nutné léky, pouze po písemné žádosti rodičů a na základě potvrzení lékaře s uvedením přesného dávkování a způsobu podání léku. Učitelky mohou, ale nemusí souhlasit, rodiče – praktická instruktáž učitelkám.

Všechny děti v mateřské škole musí být ze zákona očkovány (potvrzovalo se na žádosti při zápisu). Výjimkou jsou děti v posledním roce docházky (před nástupem do školy), pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Pokud má dítě nějakou alergii na zvířátko, ihned při nástupu informujte učitelku ve třídě, při alergii na jídlo: je potřeba potvrzení od lékaře – přesně, konkrétně vyjmenovat, které potraviny dítě nesmí jíst, varianty: 1. úprava jídelníčku, vynechání nebo nahrazení potraviny, 2. donáška vlastní stravy, na základě písemné dohody (ošetřeno skladování přineseného jídla, způsob předání, ohřívání atd.). Změny zdravotního stavu je potřeba ihned hlásit učitelkám ve třídě (např. dítěti byla nově diagnostikována alergie).

 

Dítě předávají rodiče vždy osobně učitelce až do třídy. Vyzvedáváním dítěte lze pověřit jinou osobu - písemně na formuláři o pověření. Osobní, telefonické ani písemné vzkazy neopravňují učitelku k vydání dítěte osobě, která není tímto výkonem zákonným zástupcem dítěte pověřena v dohodě o zmocnění.

 

Za příznivého počasí tráví děti dopoledne venku nejméně dvě hodiny, v příznivém počasí i odpoledne. Důvodem vynechání pobytu venku jsou mimořádně nepříznivé klimatické podmínky.

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte: u nenadálé absence omlouvá zákonný zástupce dítě telefonicky na čísle 517 371 332, e-mailem na msr.jidelna@seznam.cz nebo osobně u vedoucí stravování v den začátku absence. Při předem známé absenci učitelce ve třídě, současně s odhlášením stravy.

 

3. Provozní řád

 

Provoz MŠ je od 6:00 – 17:00 hod.

 

Děti se scházejí:

6:00 - 7:00 ve 4. třídě (Berušky), v 7:00 si děti převezmou učitelky kmenové třídy

16:00 - 16:30 ve 3. třídě (Slůňata)

a ve 4. třídě (Berušky)

16:30 - 17:00 ve 4. třídě (Berušky)

 

(při příznivém počasí jsou odpoledne děti na školní zahradě)

Vstup do budovy je uzavřen, rodiče "vpustí" čip. Obdržíte jej na pokladně MěÚ Rousínov v úředních hodinách, záloha je 200,- Kč. Je možné vyzvednout čipy i pro další rodinné příslušníky nebo osoby pověřené vyzvedáváním. Aktivace proběhne v posledním srpnovém a/nebo prvním zářijovém týdnu (informace budou v budově školy a na webu). Pokud již používáte čip do místní ZŠ nebo ZUŠ, bude fungovat také v mateřské škole, musíte si jej však aktivovat.

 

Přístup do budovy na čipy je:

6:00 - 8:30

12:15 - 12:45 (vyzvedávání dětí po obědě),

14:15 - 17:00 hodin.

 

Žádáme rodiče, aby do budovy vstupovali jednotlivě na svůj čip a nevpouštěli cizí osoby – chrání tak bezpečí svých dětí i majetek školy.

 

Veškeré změny pobytu dětí mimo vlastní třídu najdou rodiče na hlavní chodbě školy na dřevěných balónech, v koši posuvná cedulka ukazuje, ve které třídě se děti nachází. O vedlejších prázdninách (podzimní, pololetní, jarní, velikonoční...), při zvýšené nemocnosti dětí (pokles počtu) nebo zvýšené nemocnosti učitelek, jsou výjimečně třídy spojovány - informace je vždy na dveřích "vaší" třídy.

 

Při dopravním kolapsu na dálnici a podobně volat nejdříve tomu, kdo dítě vyzvedne, teprve potom dát zprávu do MŠ – máme zřízen telefon pro krizová volání – viz informační leták. Mít pro tento případ vždy zajištěnou náhradní osobu, která dítě vyzvedne!

 

Žádáme rodiče, aby se při odpoledním vyzvednutí dětí ze zahrady zbytečně na zahradě nezdržovali - jsme velká škola, jedná se o přehled učitelek nad svěřenými dětmi a zajištění jejich bezpečnosti.

 

Za kola, koloběžky a „odrážedla“ uložená na stojanu před budovou nenese škola odpovědnost.

 

4. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) s názvem...

...,,Společně si hrát, objevovat, poznávat".

 

Školní vzdělávací program si rozpracovávají učitelky jednotlivých tříd do třídních vzdělávacích plánů, které obsahují konkrétní záměry (co budeme u dětí rozvíjet) a nabídku činností. Cílem je rozvíjet děti v souladu s jejich individuálními potřebami, prostřednictvím činností a témat, která jsou dětem blízká.

 

5. Stravování - informace podala vedoucí školní jídelny Alena Jandová

 

Režim stravování - děti v MŠ mají dopolední a odpolední svačinu, oběd; pitný režim probíhá po celý den, děti si z várnic nebo džbánků s vodou napouštějí nápoj do svých hrnečků, sklenici s nápojem mají také ke svačině i obědu.

Rodiče dětí, které mají dietu nařízenou lékařem (např. bezlepková, bezmléčná), přinesou potvrzení od lékaře a domluví s vedoucí ŠJ způsob stravování.

Mateřská škola vybírá zálohu na stravování ve výši 800,- Kč. Prosíme o úhradu do 20. srpna 2023 na účet školy 1561008349/0800 pod variabilním symbolem. Variabilní symboly budou dnes rodičům rozdány, také vloženy k zápisu z této schůzky na náš web (anonymně – pod přidělenými registračními čísly ze zápisu).

 

Platby za stravné se hradí pozpátku (v říjnu za září, v listopadu za říjen apod.), a to do 15. dne následujícího měsíce. Platby probíhají bezhotovostně pod variabilním symbolem. Případně lze platit i hotově u vedoucí ŠJ.

 

Odhlašování stravy se provádí na lístcích u monitorů - zaznamenáním, vhozením do schránky; telefonicky na čísle 517 371 332, nebo na e-mailové adrese: msr.jidelna@seznam.cz, nejpozději však do 6,00 hod. téhož dne. Prosíme neodhlašujte na e-mail/mobilní telefony vedení školy, nemusí se dostat včas k vedoucí školního stravování !!!

Při nepřítomnosti dítěte je možné první den odebrat oběd do jídlonosiče v době od 11:30 – 13:00, bočním vchodem do kuchyně (modrá branka).

 

Jídelníček a částky k platbám podle tříd a variabilních symbolů jsou vyvěšeny na 2. monitoru na chodbě školy (je to ten vzdálenější od hlavního vchodu).

 

6. Úplata za předškolní vzdělávání

 

Stanovení úplaty se řídí vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění, konkretizováno je ve vnitřní směrnici o úplatě a v informacích ke směrnici o úplatě.

 

Úplata na školní rok 2023/2024 (s platností od 1. září 2023) činí 500,- Kč na měsíc, děti účastnící se povinného předškolního vzdělávání (dosáhnou pěti let nejpozději do 31. 8. 2023) jsou od úplaty osvobozeny až do nástupu do ZŠ.

Pozn.: způsob výpočtu úplaty je z minulého kalendářního roku (tj. úplata od 1.9.2023 se stanoví z nákladů roku 2022.)

 

Úhrada je splatná do 15. dne téhož měsíce. Úplatu má v evidenci paní Alena Jandová, vedoucí ŠJ.

 

Veškerou agendu o osvobození od úplaty dle zákona vede zástupkyně Sylva Málková

(učí v 1. třídě). Osvobození od úplaty stanovuje § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Osvobozen od úplaty je

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

 

Dokumenty školy naleznou rodiče na monitoru na hlavní chodbě - druhý od hlavního vchodu. Také na webu školy – v létě mohou být dočasně nedostupné z důvodu probíhajících úprav.

 

7. Akce školy informace podala zástupkyně Sylva Málková

 

Rodiče byli seznámeni s pořádáním akcí pro děti v průběhu školního roku.

Způsob placení: v září bude ve třídách vybrána finanční částka - záloha. Učitelky povedou záznamy o účasti dětí na akcích a odpočítávat jednotlivé platby. Na konci roku dojde k vyúčtování a vrácení případných přeplatků. Seznam pořádaných akcí najdou rodiče na webu školy, na monitoru školy, na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd. Nadstandardní aktivity (seznamování s angličtinou, pravidelné tělovýchovné, hudební chvilky, výtvarné činnosti, logopedické chvilky a další) provádějí učitelky běžně ve výchovně vzdělávací práci, nemáme ve škole žádné placené kroužky. Dle možností budou starší děti opět docházet do tělocvičny základní školy a zúčastní se předplavecké výuky ve vyškovském bazénu, máme tu také dětský pěvecký sbor Puntík.

 

8. Adaptace nově příchozích dětí, doporučení:

 

Adaptace s rodiči v průběhu měsíce září (první dva, tři týdny) v době ranního příchodu, můžete s dětmi jít do třídy, vybrat s nimi hračku nebo hru, a to do 8:30, kdy je svačina a vstup do MŠ se uzavírá. V tuto chvíli prosíme, aby rodiče odcházeli. Ranní přítomnost rodiče ve třídě neznamená automaticky, že děti nebudou plakat apod. - největší výzvou pro děti je zvládnout odloučení od rodiče. Doporučujeme mít rozlučkový rituál, stále stejný, a loučení neprotahovat – pro děti se pak situace stává naopak náročenější, může vzbuzovat nejistotu.

 

Dětem velmi pomůže, pokud budou mít z domova zažité základní návyky a budou zvládat základní sebeobsluhu.

 

 

Rodiče převzali formuláře k vyplnění - prosíme o jejich doručení do mateřské školy do pátku 7. července (stačí vhodit do poštovní schránky u hlavního vchodu nebo předat vedoucí stravování).

 

9. Dotazy rodičů

 

10. Předání rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ, letáků, variabilních symbolů, individuální dotazy.

 

 

NA ZÁVĚR STRUČNĚ CO JE POTŘEBA:

 

1. vyplnit tiskopisy:

  • byly rozdány na schůzce, jsou k vyzvednutí u vedoucí ŠJ A. Jandové v ponělí 26.6. a ve středu 28.6. v době 7:30 - 9:00 a 15:00 - 16:30 hodin, nebo níže ke stažení
  • vyplněné přinést/vhodit do poštovní schránky školy do pátku 7. července

 

2. uhradit zálohu na stravu (800,- Kč)

  • variabilní symboly budou pod Vašimi registračními čísly na webu spolu se zápisem z této schůzky

  • do 20. srpna prosíme o úhradu na účet školy (případně osobně u vedoucí stravování)

 

3. zakoupit čip na pokladně MěÚ Rousínov

  • aktivace proběhne v mateřské škole poslední srpnový nebo první zářijový týden (info bude na webu, na monitoru)

 

 

 

 

 

 

Přílohy

Variabilní symboly pro platby stravného a úplaty

Variabilní symboly_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 322,13 kB

Evidenční list dítěte

Evidenční list dítěte_2023_24.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 219,53 kB

GDPR_souhlas s poskytováním osobních údajů

20210815_GDPR_SOUHLAS_skoly_skolska_zarizeni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 437,86 kB

Pověření k vyzvedávání dítěte

20210815_MS_povereni_vyzvedavani.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 526,86 kB

Dohoda o délce pobytu dítěte v MŠ

dohoda o délce pobytu v MŠ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 181,28 kB

Přihláška ke stravování

20200812_GDPR_prihlaska_stravovani.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 529,78 kB
Datum vložení: 25. 6. 2023 14:36
Datum poslední aktualizace: 30. 6. 2023 10:35
Autor: Správce Webu

Pro rodiče

Předpověď počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
zataženo 24 °C 16 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 23/14 °C
úterý 25. 6. jasno 24/12 °C
středa 26. 6. zataženo 26/14 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Pranostika na akt. den

Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.