Přijímací řízení - MŠ Rousínov

Přijímací řízení


Organizace zápisu do MŠ Rousínov pro školní rok 2021/2022

Zápis do Mateřské školy Rousínov na školní rok 2021/2022 bude probíhat na základě Metodického doporučení MŠMT k organizaci zápisu. Proběhne v prodlouženém termínu od 3. 5. do 7. 5. 2021 následujícím způsobem:

Na našich webových stránkách si můžete stáhnout „Žádost o přijetí“ nebo si tento tiskopis vyzvednout od 30. 3. 2021 na dveřích u hlavního vchodu do mateřské školy.

Vyplněnou Žádost o přijetí s potvrzením od lékaře, Souhlas se zpracováním osobních údajů a kopii rodného listu pak doručíte jedním z následujících způsobů:

  • osobně (bez přítomnosti dítěte) na základě předchozí registrace na tomto odkaze:

            ve dnech: 

            úterý   4. 5. 2021   7:30 - 12:00 hodin, 12:30 – 16.00
            středa  5. 5. 2021   7:30 - 12:00 hodin, 12:30 – 16.00
           
   
Vstup pro zápis bude označen, zákonní zástupci jsou povinni dodržet všechna platná opatření (použití respirátoru, dezinfekce rukou při příchodu). Pokud si chcete registrovat termín osobní návštěvy, ale nemáte e-mail nebo možnost připojení na internet, předem nám zavolejte (731 519 433).

  • do datové schránky školy (9rcpee5),
  • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!),
  • poštou,
  • vhozením do poštovní schránky na budově školy.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Po doručení žádosti o přijetí do MŠ vám bude přiděleno registrační číslo (předáno osobně, odesláno zpět datovou schránkou, e-mailem, nebo zasláno poštou). Seznam přijatých dětí pak bude zveřejněn pod těmito registračními čísly na webu a u hlavního vstupu do MŠ.

Připomínáme, že dítě, které do 31. 8. 2021 dovrší páté narozeniny, musí zákonný zástupce do mateřské školy zapsat - vztahuje se na něj povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce ale může pro dítě zvolit jiný způsob - individuální vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání zákonný zástupce předá ředitelce školy zároveň s přihláškou do MŠ (formulář zašleme na vyžádání).

Nárok na přijetí do spádové mateřské školy mají děti, které do 31. 8. 2021 oslaví třetí narozeniny. Mladší dítě zákonný zástupce může přihlásit, ale mateřská škola ho nemusí přijmout. Rovněž nespádové děti (z jiných obcí) nemají nárok na přednostní přijetí.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání (dítě dovrší páté narozeniny nejpozději do 31. 8. 2021). Po telefonické dohodě Vám dětská lékařka potvrzení vystaví. Prosíme, zajistěte si včas potvrzení od lékaře !!!

Prohlašujeme, že kopie dokladů, které obsahují osobní údaje, budou po ukončení přijímacího řízení skartovány nebo uloženy do dokumentace, pokud nám zákonný předpis ukládá je uložit.

V případě dotazů k zápisu do MŠ Rousínov se obracejte na ředitelku školy, Mgr. Terezu Vejdovou, e-mail: msr.info@seznam.cz, mobil.: 731 519 433.

Protože obvyklý "Den otevřených dveří" se letos zřejmě opět neuskuteční, nabízíme vám aspoň jeho virtuální podobu. Odkaz: https://youtu.be/k3YgX5Bvnzg

Žádost o přijetí si můžete stáhnout zde
Kritéria pro přijímací řízení 2021/2022 si můžete stáhnout zde